Aýratyn

Maşynlar

Uçar printeri

Dürli çap kellesi konfigurasiýasy, Ricoh, Konica.Takyk takyk awtomatiki ulgam.Çaknyşyklara garşy ulgam.LED sowuk temperaturany bejermek tehnologiýasyny, has uzak hyzmat ediş möhletini, energiýanyň sarp edilişini ulanyň.Akylly syýa derejesindäki duýduryş ulgamy.

Dürli çap kellesi konfigurasiýasy, Ricoh, Konica.Takyk takyk awtomatiki ulgam.Çaknyşyklara garşy ulgam.LED sowuk temperaturany bejermek tehnologiýasyny, has uzak hyzmat ediş möhletini, energiýanyň sarp edilişini ulanyň.Akylly syýa derejesindäki duýduryş ulgamy.

USULLAR Maşyn gurallary hyzmatdaş bolup biler

SIZ BILEN HER AYOL.

Sag saýlamakdan we düzmekden
ep-esli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek edýän işiňiz üçin enjam.

profil

Kompaniýa

Guanç Guangzhouou MSERIN Technology Co., Ltd., öýjükli telefon gabyklary, kosmetiki gaplama, aýna, metal, agaç pollar, potoloklar, fon diwarlary, mahabat bellikleri, çakyr gaplamak ýaly pudaklary öz içine alýan içerki inkjet çaphana pudagynda iň ýokary zehinleri we tehniki çeşmeleri ýygnaýar. we çaý gaplamak.Reňkli çap etmek islegi esasy bolup, gözleg we gözleg işlerine, ýokary hilli, ýokary durnukly we tygşytly çap enjamlaryny öndürmäge we wagyz etmäge gönükdirilendir.

ýakynda

HABARLAR

 • UV tekiz printer üçin örtük suwuklygyny nädip ulanmaly?

  UV tekiz printer printer materiallary (metal we akril lampalar ýaly) çap edeninde, UV çap ediş nagyş pigmentleriniň berk ýelmeşmegi üçin örtük suwuklygy bilen örtülmeli.Guanç Guangzhouou Mserin UV tekiz printer size hünärli jogap berer ~ Birinji ädim: arassalamak....

 • Uv printeriniň çap edilişinde döredilen statiki ýok etmek usuly barada näçe bilýärsiňiz?

  Uv printeriň çap edilişinde emele gelen statiki gurşaw gurak we çyglylygy pes bolanda statik elektrik aňsatlyk bilen emele gelýär we netijede burun bilen materialyň arasynda elektrostatik täsir bolýar.Çözgüdi: 1. grounder simini goşuň 2. Çap edilen materialy alk bilen süpüriň ...

 • UV printeriň çap etmeginiň täsirinden nädip gaça durmaly?

  Soňky ýyllarda UV printerlerini ulanmagy has köp ulanyjy saýlaýar we pudaklaýyn programmalar barha giňelýär.Iň oňat netijeleri nädip çap etmeli, her ulanyjy üçin iň köp gyzyklanýan mesele.Senagatda açyk däl reňkleri çap etmek, uçýan syýa çap etmek ýaly meseleler ...

 • Uv tekiz printeriň syýa ýoluny gurmak üçin seresaplyklar

  v 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将 将处 一线 位置。。 处 处 处 处 22 处 处 处 处 处 处 处 处 处 处 处 处..

 • UV printerleri näme üçin birmeňzeş tizlikde?

  Ilki bilen çap kellesiniň häsiýetleri çap etmegiň tizligini kesgitleýär.Bazardaky umumy çaphanalara Rikoh, Seiko, Kyocera, Konica we ş.m. girýär. Çapyň giňligi hem tizligini kesgitleýär.Printhli çaphanalaryň arasynda Seiko çap kellesi has ýokary çykdajy ýerine ýetirýär ....

 • markalary
 • markalary
 • markalary
 • markalary
 • markalary
 • markalary